سرخط خبرها
خانه / مقالات / ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد درمورد بهره وری به منظور اجرایی كردن آن در آموزش پرورش می بایست تعریفی همموسیقی سازگار با شرایط و نیازهای آموزش پرورش به كار برد ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های اثر گذار ی را در این راه برداشت.
Original advisory services advisory role in improving the quality of mental state ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان
مشاوره آنلاین

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای افزایش بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری راهنمای و پرورش است. باتذکر به فرق های مهم در فرهنگ كاری سازمانها وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای افزایش بهره وری در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با پروگرام ریزی ضروری زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. اما در سطح خرد یعنی در سطح مدارس مدیریتها و سازمانهای روش و پرورش ، وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان بهتر و تلاش گر، گرایش تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همين طور می توانند با افزایش میزان صمیمیت ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان و مدیران را نزدیك تر کرده و آنان را به مشاركت در ویرایش بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود و كاهش اتلاف منابع راغب سازند . ضروری ه این امر، شناخت و تجزیه و نقد وضعیت فعلی و بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش پرورش نتایج حاصل از این فرآیندها و تلاش بی وقفه جهت دگرگونی آن است كه سیـستم های سازمان را در راستای بازبینی مستمر و مطلوب و روند رو به بیشتر شدن هدایت كند. ازعبارت راهكارهای ارتقا بهره وری می توان موارد زیر را توصیه نمود:

۱) تعهد و پشتیبانی مدیریت ابیشتر شدن از برنامـه های عملیاتی ویرایش افزایش بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها تیم های اصلاح بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های ویرایش بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی و برنامـه های پیشنهاد ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان ، تدوین و جاری سازی شاخص های ارزیابی سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) بازبینی نظام مدیریت كه در این راستا باید اهداف ساختار سیسـتم با نگرش فرآیندی تنظیم شود از گسترش بی رویه افقی و عمومی سازمان پیشگیری گردد. همچنین باید به درجه ادغام تمام سیـستم های مستقل و تخصصی به سیـستم ی جامع یكپارچه با نگرش فرآیندی ، كیفیت داده ها و كیفیت فرآیند تغییر، توجه خیلی شده بین مراحل حساس تغییر، رابطه ضروری ایجاد گردد.

۷) برقراری آموزش های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط و همكاری موثر بین واحدها و پارت های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت قوت كار درروش های اصلاح بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به بررسی ها كاربردی درباره فرآیندهای شغلی و كاری.

۱۲) مدیر می بایست همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند ، مطلع کرده و آنان را در بازبینی فرآیندها مشاركت یاری دهد.

۱۳) مدیران باید از اهداف پراكنده و بدون پروگرام ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران بایستی شخصاً زمان بیشتری جهت پروگرام ریزی هدایت و كنترل کار ها برای افزایش بهره وری صرف كنند.

افزایش بهره وری در روش پرورش ضمن اینكه سبب بیشتر شدن كیفیت خدمات آموزش پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد ، بازدهی سرمایه را ارتقا داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل مهم ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه افزایش بهره وری به مخصوص در روش و پرورش بهتریـن وسائل برای ارتقا ویرایش سطح زندگی مردم ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیسـتم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه بیشتر شدن بهـــره وری روش و پرورش سبب بیشتر شدن بهره وری ملی شده آن هم به بالا رفتن قدرت خرید مردم رونق اقتصادی ارتقا درآمد ملی ، كاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در روش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری روش های ارتقای کیفیت بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفق یت این راهکارها در رشد و گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی یعنی آموزش و پرورش بیازمایند صد اما بکارگیری روش های ارتقای بهره وری در نظام های روش ی هم خوب یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش را نپیمودند. پس مصرف از خاصیتهای حاصل از ارتقای بهره وری نقش خیلی مهمی در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما نیز كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند همه تلاش خود را جهت افزایش سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به مخصوص روش و پرورش ندارد.

ضرورت و ارزش بهره وری در روش و پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع آدم ی مالی خیلی زیادی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد مصرف قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آبعضی ها توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد اعتلای جامعه تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های روش ی جهان ، به خصوص نظام آموزش ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش نه تنها به گسترش اقتصادی اجتماعی کمک می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد و خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان همچنین مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری هستند منابعی كه در اختیار راهنمای پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در روش پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. چنانچه روش و پرورش ، تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ بیشتر شدن بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند شخص مفید ی در جامعه به شمار آیند. آموزش و پرورش با تقویت و تحكیم سرمایه‌های مادی و آدم ی بر رشد ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس بایستی تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین دلیل در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در روش پرورش ارایه می‌گردد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل

روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل در این مطلب میخواهیم به بررسی روش های یادگیری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس
خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان